Rekrutacja

REKRUTACJA na Wydział Scenografii Dziekanat Scenografii

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39

00-389 Warszawa

tel. 22 623 82-89 e-mail: scenografia@asp.waw.pl

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)

Specjalność: Projektowanie scenograficzne

Limit miejsc: 15

Egzamin wstępny:

I etap – teczka z pracami: rysunkowymi, malarskimi, ewentualnie: prace projektowe, prace fotograficzne (zdjęcia rzeźb, obiektów przestrzennych itp. zależnie od dotychczasowych zainteresowań i dokonań kandydata), maksymalny rozmiar prac 100 cm x 70 cm , maksymalna ilość 25 sztuk);

II etap – rysunek (studium martwej natury, studium postaci, kompozycja rysunkowa), malarstwo (studium martwej natury), projekt wydarzenia teatralnego na dany temat , projekt scenografii do danego tekstu dramatycznego (technika dowolna);

III etap – autoprezentacja, w ramach której kandydaci bronią swych projektów w trakcie rozmowy, która jest także sprawdzianem z wiedzy o teatrze, filmie i kulturze współczesnej, a także daje odpowiedź dotyczącą osobowościowych predyspozycji kandydatów do uprawiania sztuki scenograficznej.

Studia stacjonarne II stopnia, 4 semestry (tytuł magistra sztuki)

Specjalność: Projektowanie scenograficzne

Liczba miejsc: 15

Egzamin wstępny:

I etap– przedstawienie własnego dorobku artystycznego: około 20 prac świadczących o aktywności twórczej kandydata; poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

II etap– egzamin praktyczny /dwa zadania projektowe/ 16 godzin; egzaminy mają na celu badanie wrażliwości plastycznej kandydata, wyobraźni – ze szczególnym uwzględnieniem wyobraźni przestrzennej oraz predyspozycji projektowych.

III etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac – autoprezentacja dotyczy obrony prac projektowych wykonanych w II etapie oraz zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów, oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Termin rekrutacja na studia II stopnia – patrz zakładka Egzaminy wstępne / Terminarz.

Źródła przygotowujące do autoprezentacji (rozmowy kwalifikacyjnej):

•    Bablet Denise – Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980;

•    Nicoll Alardyce – Dzieje teatru, Warszawa 1977

•    Bieżąca literatura, Tv, Internet

•    Spektakle teatralne, filmy, koncerty

Autoprezentacja – wymagamy ogólnej orientacji kandydata w życiu kulturalnym polskim i zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych zdarzeń. Oczekujemy od kandydatów  aktywnej, kreatywnej wyobraźni, umiejętności widzenia przestrzennego, umiejętności  swobodnej wypowiedzi  na tematy ogólnokulturowe, potrafiących pracować w zespole. Znajomość graficznych programów komputerowych jest atutem kandydata.

Kierunek Scenografia na Wydziale Sztuki Mediów i Scenografii prowadzi studia stacjonarne I stopnia (licencjackie), II stopnia (magisterskie), które mogą być kontynuowane na studiach III stopnia (doktoranckich) na naszym Wydziale. Studia odbywają się  w zakresie scenografii teatralnej, operowej, filmowej i telewizyjnej, kostiumu, ubioru oraz projektowania figury animowanej. Specyfika kierunku i jego programu dydaktycznego wynika ze szczególnych potrzeb w zakresie wiedzy i umiejętności, jakie niesie ze sobą uprawianie twórczości artystycznej w tych zakresach. Proponowany program jest programem autorskim, a jego cechą charakterystyczną jest połączenie działań kreacyjnych z praktycznymi – wiedzy teoretycznej z techniczną stroną wykonywanego zawodu, umiejętnością pracy z reżyserem oraz innymi współpracownikami. Stałą praktyką w pracy dydaktycznej pedagogów kierunku Scenografia jest indywidualizacja programu nauczania dla każdego studenta z uwagi na jego potrzeby, predyspozycje i stopień rozwoju artystycznego. Nasi studenci biorą udział w zajęciach Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej, współpracując ze studentami tego Wydziału, a także Wydziału Aktorskiego – swymi stałymi partnerami w przyszłym życiu zawodowym; projektują scenografie do przedstawień dyplomowych Akademii Teatralnej w Warszawie oraz innych uczelni ( np.  PWSFTViT w Łodzi), korzystają z wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus.

Zainteresowanych zapraszamy!