Informacje dla Kandydatów

 

Wydział Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Informacje dla Kandydatów

 

 

Liczne konsultacje, jakich udzielają zainteresowanym wszystkimi formami kształcenia pedagodzy Katedry świadczy o dużym i wciąż rosnącym zainteresowaniu studiowaniem scenografii. Wymagane są uzdolnienia plastyczne, udokumentowane teczką zawierającą przykłady prac rysunkowych, malarskich, dokumentację działalności artystycznej i zainteresowań plastycznych w innych dziedzinach (fotografia, rzeźba, projektowanie itp.); zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą, a zwłaszcza zainteresowanie teatrem, literaturą, filmem – z wewnętrzną potrzebą aktywności szerszej niż tradycyjnie pojmowany idiom artysty – samotnika.

Oferta edukacyjna jest kierowana do maturzystów, uzdolnionych plastycznie i intelektualnie, zainteresowanych teatrem, filmem i sztukami widowiskowymi, uprawianiem twórczości artystycznej w tym zakresie. ceniących sobie kontakty z innymi, lubiących współdziałać z artystami innych specjalności.

 W przypadku studiów podyplomowych, oferta kierowana jest do wszystkich pasjonatów teatru (filmu etc), którzy posiadają dyplom ukończenia dowolnego kierunku studiów wyższych, udowodnią poprzez teczkę z pracami i na egzaminie wstępnym sprawność rysunkowo-malarską na stosownym poziomie oraz spełnią pozostałe wyżej wymienione warunki. (Mieliśmy studentów/studentki po studiach aktorskich, psychologii, filozofii, historii sztuki – z reguły osoby te kończyły studia dyplomem z wyróżnieniem).

Wszyscy kandydaci muszą charakteryzować się umiejętnością komunikacji i współpracy, jasnego wyłożenia swych idei i pomysłów oraz elementarnymi zdolnościami inscenizacji sytuacji teatralnych, przestrzeni scenicznych i organizacji dramaturgii projektowanych przez siebie na egzaminie wydarzeń teatralnych.

Lektury przygotowujące do autoprezentacji i studiów scenograficznych (zasada ich zestawienia wynika z potrzeby zdobycia przez zdających podstawowych informacji o dziedzinie sztuki, którą mają zamiar studiować):

 

 1. Axer Erwin – Z pamięci, Warszawa 2006;
 2. Bablet Denise – Rewolucje sceniczne XX wieku, Warszawa 1980;
 3. Bergman Ingmar – Laterna magica, Warszawa 1991;
 4. Fik Marta – Trzydzieści pięć sezonów, Warszawa 1982;
 5. Hűbner Zygmunt – Sztuka reżyserii, Warszawa 2014;
 6. Kott Jan – Kamienny potok, Londyn 1986;
 7. Raszewski Zbigniew – Krótka historia teatru polskiego, Warszawa 1977;
 8. Strzelecki Zenobiusz – Współczesna scenografia polska, Warszawa 1983 (album) i 1984 (komentarz);
 9. Przeciw konwencjom – red. Marta Fik, wyd. II, Warszawa, 1995.

 

W ramach przygotowywania się do rozmowy kwalifikacyjnej prosimy o obejrzenie w teatrach, kinach, w TV lub na DVD interesujących spektakli, filmów czy koncertów – wymagana jest ogólna orientacja w tzw. życiu kulturalnym polskim i zagranicznym, prasie teatralnej i kulturalnej.

 

Sylwetka absolwenta

Ambicją Wydziału jest stworzenie nowego typu absolwenta:

– o wysokiej świadomości  intelektualnej;

– o szerokiej wiedzy na temat współczesnej sztuki, prądów umysłowych i artystycznych oraz tradycji – znajomość szeroko pojętego języka kultury;

– z szerokimi możliwościami warsztatowymi;

– zdolnego do podejmowania różnorodnych wyzwań artystycznych;

– zdolnego do nawiązywania kontaktu intelektualnego i artystycznego (także w językach obcych).

W kształceniu kładziemy nacisk na:

– oczytanie i sprawność intelektualną oraz znajomość historii kultury, umiejętność świadomej obserwacji rzeczywistości;

– sprawność manualną w rysunku i malarstwie  –  elementarnym sposobie wypowiedzi artystycznej;

– szeroką znajomość warsztatu i technik realizacyjnych;

– swobodę i samodzielność wypowiedzi artystycznej.

 

Studia

Od roku akademickiego 2020/2021 Wydział będzie prowadził rekrutację na jednolite studia magisterskie.

Wydział Scenografii prowadzi następujące poziomy i tryby studiów:

– dzienne trzyletnie studia pierwszego stopnia (licencjackie);

– dzienne dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) – wymagany wcześniejszy licencjat  na kierunkach pokrewnych.

 

KONTAKT I INFORMACJE

tel. 22  623 82 89

e-mail: scenografia@asp.waw.pl  

Dziekanat Wydziału Scenografii

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39, II piętro

 

Wykładowcy i przedmioty:  

 1. przedmioty kierunkowe i ogólnoplastyczne
 2. dr hab. Paweł Dobrzycki – Projektowanie scenografii teatralnej i operowej
 3. Janusz Sosnowski – Projektowanie scenografii filmowej
 4. dr hab. Dorota Kołodyńska – Projektowanie kostiumu
 5. dr hab. Katarzyna Proniewska Mazurek – Projektowanie scenografii teatru lalkowego
 6. dr hab. Marek Chowaniec – Podstawy projektowania scenografii TV i filmowej
 7. dr Marcel Sławiński – Projektowanie przestrzeni filmowej
 8. dr Katarzyna Sobańska – Projektowanie przestrzeni filmowej   
 9. dr Ewa Braun – Historia kultury materialnej i obyczaju
 10. Elżbieta Banecka – Malarstwo/rysunek
 11. dr hab. Tomasz Myjak – Malarstwo/rysunek
 12. dr Mariusz Gajewski – Fotografia
 13. mgr Jan Ciecierski – Praktyczny język teatru
 14. dr Ewa Kochańska – Wstęp do projektowania scenografii
 15. mgr Jędrzej Skajster – Światło w teatrze
 16. dr hab. Boris Schwencke – Rzeźba. Formy przestrzenne
 17. przedmioty teoretyczne:
 18. Magdalena Raszewska – Historia teatru
 19. dr Anna Straszewska – Historia kostiumu
 20. dr Barbara Osterloff – Historia dramatu
 21. dr Dominika Łarionow – Kierunki rozwoju scenografii
 22. dr Monika Murawska – Kultura wizualna
 23. mgr. Adam Trwoga – Historia filmu
 24. mgr. Aleksander Laskowski – Historia muzyki

 

W ramach Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej:

 

 1. wykładowcy Akademii Teatralnej prowadzący seminarium reżyserskie – prof. Jarosław Gajewski 
 2. inż.  Zbigniew Kośka   – techniki i technologia teatru

oraz inne wybrane zajęcia w zależności od siatki godzin