Informacje szczegółowe dot. zaliczeń, prac licencjatkich i magisterskich

1.Komisyjne zaliczenie I roku I stopnia 
2.Sesja przedmiotów praktycznych
3.Sesja przedmiotów teoretycznych
4. Sesja poprawkowa przedmiotów teoretycznych i praktycznych
5.Zwrot indeksów do dziekanatu 
6.Zwrot Protokołów i zaliczeń przedmiotów-od wykładowców 
7.Obrony prac licencjackich i magisterskich

REGULAMIN STUDIÓW
AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH
w WARSZAWIE

XI. PRACA LICENCJACKA, EGZAMIN LICENCJACKI
§ 44
2. Podstawą dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest:
1) spełnienie warunków określonych w planie, programie i regulaminach wewnętrznych, danego
rodzaju lub systemu studiów,
2) uzyskanie pozytywnej oceny z opisu dzieła (nie dotyczy Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną)
3) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
4) złożenie pracy dyplomowej (zgłoszenie jej wszystkich elementów) w dziekanacie Wydziału
najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony.

XII. PRACA MAGISTERSKA, EGZAMIN MAGISTERSKI
§ 50
2. Podstawą dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest:
1) spełnienie warunków określonych w planie studiów, programie kształcenia i regulaminach
wewnętrznych danego rodzaju lub systemu studiów,
2) uzyskanie pozytywnej oceny z pracy teoretycznej,
3) złożenie wszystkich wymaganych dokumentów,
4) złożenie w dziekanacie Wydziału najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem
obrony pracy dyplomowej, tj. zgłoszenie jej wszystkich elementów wraz z oświadczeniem o
samodzielnym wykonaniu magisterskiej pracy dyplomowej w tym:
a) jednego egzemplarza pracy teoretycznej w formie drukowanej podpisanego przez autora
i promotora na stronie tytułowej,
b) dokumentacji elektronicznej na płycie CD/DVD wszystkich elementów pracy dyplomowej
(dokumentacja fotograficzna części praktycznej w formie plików JPG wraz z opisem
poszczególnych prac oraz pracy teoretycznej w formie pliku PDF (Płyta z zapisem pracy
również powinna być podpisana przez promotorów poszczególnych części pracy
dyplomowej),
c) oświadczenia dyplomanta dotyczącego praw autorskich (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu),
d) oświadczenia promotora pracy dyplomowej (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu).