Erasmus

Kontakt do spraw Programu Erasmus Wydziału Scenografii :
dr hab. Katarzyna Sobańska
Dział Nauczania – Sekcja Programu Erasmus
ul. Krakowskie Przedmieście 5 (pokój 212, II piętro)
00–068 Warszawa
tel: 22 32 00 267, 22 32 00 211, fax. 22 826 81 93

Joanna Szczepańska: erasmus(at)asp.waw.pl
Anna Kaniewicz: anna.kaniewicz(at)asp.waw.pl
Czynne dla interesantów: pon-czw w godz. 10.00–15.00
Ogólne informacje o Programie Erasmus dostępne są na stronach:
Narodowej Agencji Programu Erasmus: www.erasmus.org.pl
Komisji Europejskiej: www.ec.europa.eu/education

Erasmus+
Dział Nauczania – Sekcja Programu Erasmus
ul. Krakowskie Przedmieście 5 (pokój 212, II piętro)
00–068 Warszawa
tel: 22 32 00 267, 22 32 00 211, fax. 22 826 81 93

Joanna Szczepańska: erasmus@asp.waw.pl
Anna Kaniewicz: anna.kaniewicz@asp.waw.pl
Czynne dla interesantów: pon-czw w godz. 10.00–15.
Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Program będzie realizowany w latach 2014–2020.
Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Programu Erasmus+ na stronach:
1.    Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
2.    Narodowej Agencji Programu Erasmus http://erasmusplus.org.pl/

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej Uczenie się przez całe życie (Lifelong Learning Programme). Będzie realizowany od 1 stycznia 2007r. do końca grudnia 2013 r.

Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie. Polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

Projekty dają uczestnikom możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej i organizacji wyjazdów na staże zagraniczne, pozwalają doskonalić warsztat metodyczny nauczycielom, trenerom i instruktorom.